Cywilne postępowanie sądowe

Informacja dla osób, których dane są przetwarzane w ramach cywilnego postępowania sądowego.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w postępowaniu sądowym jest Sąd Rejonowy w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, tel. 84 631 67 16, fax 84 631 67 44; e-mail: administracja@zamosc.sr.gov.pl 

Dane osób uczestniczących w postępowaniu sądowym wprowadzane są do sądowych systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe, systemów teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe oraz sądowe urządzenia ewidencyjne. Administratorami danych przetwarzanych w ww. systemach teleinformatycznych, zgodnie z przepisem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), dalej oznaczanej jako „usp”, art. 175da, są Prezes Sądu oraz Minister Sprawiedliwości.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych.

Cel i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego administratora, którym jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej. Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy art. 6 ust. lit. c), art. 9 ust. 2 lit. f), oraz art. 10 RODO.

Po zakończeniu postępowania sądowego dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu sądowym będą przetwarzane do celów archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553). Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy art. 6 ust. lit. c), art. 9 ust. 2 lit. j), oraz art. 10 RODO.

 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

-        podmioty z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,

-         podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

-        podmiotom, które zgodnie z odrębnymi przepisami wykażą interes prawny,

-        uprawnionym podmiotom, na cele badań naukowych lub statystycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu sądowym będą przechowywane przez okres do 50 lat ustalany według przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu osoby uczestniczącej w postępowaniu sądowych do danych, które jej dane dotyczą, realizuje się wyłącznie w oparciu o przepisy szczególne, regulujące zasady i tryb dostępu do danych przetwarzanych w postępowaniu sądowym. Zgodnie z przepisem usp, art. 175dc - w tym zakresie przepisy art. 15 RODO nie mają zastosowania. 

Osobie uczestniczącej w postępowaniu sądowym przysługuje prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia dotyczących jej danych osobowych, jednak z ograniczeniem przewidzianym przepisem usp, art. 175dc, tj. że przepis art. 16 RODO nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania danych.

Osobie uczestniczącej w postępowaniu sądowym przysługuje prawo żądania usunięcia dotyczących jej danych - jednak to prawo nie może być zrealizowane dotąd, dopóki przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora wskazanych powyżej.

Osobie uczestniczącej w postępowaniu sądowym nie przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. Zgodnie z przepisem usp, art. 175dc - w tym zakresie przepisy art. 18 RODO nie mają zastosowania. 

Osobom uczestniczącym w postępowaniu sądowym, których dane są przetwarzane w postępowaniu sądowym oraz w systemach informatycznych wskazanych powyżej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego. Organem nadzorującym ww. przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zamościu jest Prezes Sądu  Okręgowego w Zamościu z siedzibą w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość.

 

Rejestr zmian dla: Cywilne postępowanie sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d