Dostawcy - zleceniobiorcy

Dostawcy - zleceniobiorcy

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Zamości

Dane kontaktowe do administratora.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Państwem umowy będą przetwarzane w celach:

 • związanych z realizacją podpisanej z Państwa umowy,
 • realizacja zamówień w tym zamówień publicznych,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy lub podjęcia kroków na Państwa wniosek przed zawarciem umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych,
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
  • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, z którymi współpracuje administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu realizacji płatności,
 • firmy archiwizujące,
 • firmy windykacyjne w celu obsługi zadłużeń,
 • kancelarie prawnicze w celu obsługi prawnej.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania dokumentów dostępne w  jednolity rzeczowy wykaz akt w Sądzie Rejonowym w Zamościu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Więcej informacji dotyczących realizacji praw znajdą Państwo tutaj 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Rejestr zmian dla: Dostawcy - zleceniobiorcy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d