Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu


Zbigniew Bełz


tel. (84) 638 02 97

e-mail: z.belz@zamosc.sr.gov.pl


wejście D pokój XA-4

 

Dyrektor sądu:


1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062),
2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu