Elektroniczna skrzynka podawcza

 Elektroniczna skrzynka podawcza 

 

I


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1450), Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) możliwe jest wnoszenie pism w formacie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Zamościu, za pośrednictwem:


Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Zamościu:


nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.  


II

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.


III

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Zamościu niezbędne jest:

• Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
• posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP,
• wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Zamościu" na platformie ePUAP.


IV


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Zamościu:

• Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem    cyfrowym w formacie Xades-Bes lub aktualnym, ważnym profilem zaufanym.
• Akceptowalne formaty załączników to:
  ◦DOC, RTF, TXT, ODT
  ◦XLS, ODS, CSV
  ◦GIF, TIF, BMP, JPG
  ◦PDF
• Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.

V

Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn, zm.), "dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej".

VI


Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Chcąc uzyskać profil zaufany na platformie ePUAP należy zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek dostępny w zakładce "Profil Zaufany".

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

                                                                     Prezes
                                                                    Sądu Rejonowego
                                                                      Jolanta Baran

 

 

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza