Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 


W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiam informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Zamościu.

Podstawa prawna


Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e).

wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych


• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 r.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku
Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpatrzenia
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków
Skargę/wniosek można złożyć:

• na piśmie adresując:

Sąd Rejonowy w Zamościu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość


Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 lub drogą pocztową

za pośrednictwem poczty elektronicznejskargi@zamosc.sr.gov.pl

Składając skargę w formie elektronicznej należy wskazać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. Odpowiedź na skargę wysłana będzie w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

ustnie do protokołu:
Skargi i wnioski w formie ustnej można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów.

Termin załatwienia skargi/wniosku
Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2018-08-28
Publikacja w dniu:
2018-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
b/d