Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu pisemnie na adres ul. Akademicka 1 22-400 Zamość lub mailem na adres administracja@zamosc.sr.gov.pl
Wniosek o udzielenie informacji publicznej nie musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia  złożenia wniosku.
Zasady udzielania informacji publicznej zawarte są w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 t.j.)
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej