Informacja o monitoringu rozmów telefonicznych

Informacja o monitoringu rozmów telefonicznych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych są:

• Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu,

• Dyrektor Sądu Rejonowego w Zamościu,

w zakresie realizowanych zadań.

Dane kontaktowe do administratora.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych.

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci nagrań z rozmów telefonicznych w celu:

  • udzielenie przez sąd informacji telefonicznych;
    • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia tj. bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach sądu a także wyeliminowania niepożądanych sytuacji (przeciwdziałanie terroryzmowi). Zapis rozmów może służyć jako źródło materiału dowodowego wobec osób, które dopuściły się czynności niedozwolonych.

 

Podstawą prawną, na podstawie której przetwarzamy dane jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym:

- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

- art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych,

- § 30 ust.1 pkt. 6 i  § 123 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych,

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Państwa zgody w trakcie uzyskania połączenia telefonicznego.

Odbiorcy danych osobowych

Nagrania rozmów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz administratora usług ochrony mienia i zarządzania systemami informatycznymi.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie danych na dysku (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw mogą podlegać ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w monitoringu rozmów telefonicznych przez Sąd jest art. 6 ust. 1 e RODO w związku z ww. przepisami prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Więcej informacji dotyczących realizacji praw znajdą Państwo tutaj

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w art. 123 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa.

System telefonii informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania, o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana, warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę telefonującą do sądu. Niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez przerwanie połączenia spowoduje, że rozmowa nie zostanie zarejestrowana. 

Rejestr zmian dla: Informacja o monitoringu rozmów telefonicznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d