Informacja o monitoringu wizyjnym

Informacja o monitoringu wizyjnym

Administrator danych osobowych

 Administratorem danych osobowych są:

• Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu,

• Dyrektor Sądu Rejonowego w Zamościu

w zakresie realizowanych zadań.

Dane kontaktowe do administratora.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych.

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia Skarbu Państwa, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd Rejonowy w Zamościu na szkodę,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynku sądu.

 

Podstawą prawną, na podstawie której przetwarzamy dane jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym:

- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

- art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych,

  • art.6 ust. 1 lit. f RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora:

- art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Zakres i sposób przetwarzania danych

Monitoring wizyjny obejmuje:

  • bezpośrednie otoczenie budynku, w tym parking,
  • wejścia do budynku,
  • korytarze,
  • pomieszczenia, w których odbywa się przetwarzanie danych wymagające ciągłego monitorowania np. czytelnia akt.

Odbiorcy danych osobowych

Nagrania z monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz administratora usług ochrony mienia i zarządzania systemami informatycznymi.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 30 dni od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie danych na dysku (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw mogą podlegać ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w monitoringu wizyjnym przez Sąd jest art. 6 ust. 1 e RODO w związku z ww. przepisami prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Więcej informacji dotyczących realizacji praw znajdą Państwo tutaj

Informacja o wymogu podania danych

Przebywanie w granicach obszaru objętego monitoringiem wiąże się z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach.

Na zewnątrz siedziby Sądu Rejonowego w Zamościu znajdują się informacje w zakresie monitorowania obiektu przy użyciu kamer telewizji przemysłowej.

Rejestr zmian dla: Informacja o monitoringu wizyjnym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d