Kandydaci do pracy

Kandydaci do pracy

Administratorami danych osobowych:

1)  sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,

2)  referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,

3)   biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,

4)   kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2

są: Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Zamościu  oraz Minister Sprawiedliwości

w zakresie realizowanych zadań

Zadania Prezesa Sądu

Zadania Dyrektora Sądu

Dane kontaktowe do administratora.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych.

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • rozpatrzenia aplikacji na wolne stanowisko w procesie rekrutacji

Podstawą prawną, na podstawie której przetwarzamy dane jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy lub podjęcia kroków na Państwa wniosek przed zawarciem umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego,
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego,
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w pozostałym zakresie danych na podstawie Państwa zgody
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który dotyczy przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacje zdrowotne) podane przez Państwo w dokumentach aplikacyjnych na podstawie pisemnej zgody*

*Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

-podmioty, z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,

-podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w  procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres:

- 1 miesiąca od daty zakończenia procedury konkursowej (dane osobowe kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej);

- obowiązywania listy rezerwowej- nie dłużej niż 12 miesięcy (dane osobowe kandydatów , którzy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej);

- 10 lat w przypadku osób zakwalifikowanych do zatrudnienia (akta osobowe).

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na pdostawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych do momentu jej wycofania. W celach dowodowych, administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  Kodeksu pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-  usunięcia swoich danych osobowych,

-  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-  w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

 Więcej informacji dotyczących realizacji praw znajdą Państwo tutaj

Rejestr zmian dla: Kandydaci do pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-23
Publikacja w dniu:
2019-09-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d