Karne postępowanie sądowe

Informacja dla osób, których dane są przetwarzane w ramach karnego postępowania sądowego.

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)  Sąd Rejonowy w Zamościu informuje, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w postępowaniu sądowym jest Sąd Rejonowy w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, tel. 84 631 67 16, fax 84 631 67 44; e-mail: administracja@zamosc.sr.gov.pl 

Dane osób uczestniczących w karnym postępowaniu sądowym wprowadzane są do sądowych systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe, systemów teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe oraz sądowe urządzenia ewidencyjne. Administratorami danych przetwarzanych w ww. systemach teleinformatycznych, zgodnie z przepisem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), dalej oznaczanej jako „usp” art. 175da, są Prezes Sądu oraz Minister Sprawiedliwości.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych.

Cel i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego administratora, którym jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej.

Po zakończeniu postępowania sądowego dane osobowe osób uczestniczących w karnym postępowaniu sądowym będą przetwarzane do celów archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553). 

Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)  w postępowaniach prowadzonych na podstawie:

-        ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);

-        ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.);

-        ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, z późn. zm.);

-        ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.);

-        ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.);

-        ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z późn. zm.). 

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.

Osobom uczestniczącym w postępowaniu sądowym, których dane są przetwarzane w postępowaniu sądowym oraz w systemach informatycznych wskazanych powyżej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego. Organem nadzorującym ww. przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zamościu jest Prezes Sądu  Okręgowego w Zamościu z siedziba w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość.

Rejestr zmian dla: Karne postępowanie sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d