Monitor Sądowy i Gospodarczy

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

Wydział Gospodarczy

II piętro pok. 227

tel. 84 631 66 64

fax 84 631 67 63


Interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania sądu: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.Jego wydawaniem zajmuje się Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczącej tego przedsiębiorcy.

UWAGA
Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego w wersji elektronicznej.
Monitory wydane przed 1 lipca 2008 r. dostępne są tylko w wersji papierowej.

Zasady przyjmowania ogłoszeń
Do Monitora Sądowego i Gospodarczego:

1. Zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu  wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia ( Dz.U  z 1996 r. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.) ,ogłoszenia  i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Biura za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do powołanego rozporządzenia. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości .

2. Zgodnie z treścią §  8 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30 %.

3. Do tekstu ogłoszenia winien być dołączony dowód uiszczenia opłaty za zamieszczenie ogłoszenia/obwieszczenia. Dowodem uiszczenia opłaty jest przekaz pocztowy, przelew bankowy.

Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O WARSZAWA
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

4. Ogłoszenia należy składać w formie pisemnej. Zaleca się dołączanie tekstu w formie elektronicznej.

5. Informacje o trybie składania ogłoszeń celem publikacji oraz wysokości opłaty są udzielane w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego  w sądach rejonowych.

6. Ogłoszenia należy składać w sądach co najmniej na 14 dni przed planowaną datą ukazania się ogłoszenia.

7. Ogłoszenia nieopłacone nie będą przyjmowane, a nadesłane bez dowodu opłaty będą pozostawione bez dalszego biegu.

Adres siedziby:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
00-454 Warszawa
ul. Czerniakowska 100
Sekretariat tel: (0-22) 39-76-400
fax: (0-22) 39-76-350
Wnioski MSiG - M2, MSiG – M3 należy przesyłać na wyżej podany adres.


Centrum Informacyjne Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego:
tel: 022  39 76 376 do 379
Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Informacje na temat publikacji bilansu w Monitorze Polskim B można otrzymać pod nr. tel. 022 694-62-24 lub 022 694-62-94.

Rejestr zmian dla: Monitor Sądowy i Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d