Opłaty sądowe

Sprawy cywilne

Sprawy karne

Sprawy rodzinne

Koszty sądowe z zakresu prawa pracy

Koszty sądowe z zakresu ubezpieczeń społecznych

Sprawy gospodarcze

Sprawy ksiąg wieczystych

Sprawy wykonawcze

 


 

Sprawy cywilne:

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

OPŁATY dzieli się na:

- stałe

- stosunkowe

- podstawowe

- tymczasowe

 

OPŁATA STAŁA

pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia) – nie może być ona niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł

 

· w postępowaniu z zakresu prawa rzeczowego

- o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – 2.000 zł

- o zniesienie współwłasności – 1.000 zł

- o zniesienie współwłasności ze zgodnym projektem – 300 zł

- o ustanowienie drogi koniecznej – 200 zł

- o rozgraniczenie nieruchomości – 200 zł

- o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie – 200 zł

- o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej – 100 zł

- o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej – 100 zł

- o ustanowienie zarządcy przedmiotu użytkowania – 100 zł

- o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dot. rzeczy wspólnej – 100 zł

· w postępowaniu z zakresu prawa spadkowego

- o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1.000 zł

- o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności zawierający zgodny projekt – 600 zł

- o dział spadku - 500 zł

- o dział spadku zawierający zgodny projekt – 300 zł

- o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu – 100 zł

- o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu – 100 zł

- o stwierdzenie nabycia spadku - 50 zł (dodatkowa obowiązkowa opłata za umieszczenie informacji  w Rejestrze Spadkowym - 5 zł)

- o zabezpieczenie spadku - 50 zł

- o sporządzenie spisu z inwentarza - 50 zł

- o odebranie oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku – 50 zł

 

· o naruszenie posiadania - 200 zł

· o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu – 200 zł

· o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu – 200 zł

 

· w postępowaniu egzekucyjnym

- wniosek o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego – 1.000 zł

- wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego – 1.000 zł

- wniosek o zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień – 100 zł

- wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika – 100 zł

- wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości – 100 zł (opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności)

- wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania – 100 zł

- zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów – 100 zł

- zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości – 100 zł

- wniosek o umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono – 50 zł

- wniosek o ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości – 50 zł

- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty – 50 zł

- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika – 50 zł

- wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku – 40 zł

- wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego – 40 zł

- wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać – 40 zł

- wniosek o ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela – 40 zł

- wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu – 40 zł

 

OPŁATA STOSUNKOWA

pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe, jeżeli ustawa nie przewiduje opłaty stałej

wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego

 

Całą opłatę

pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


½ opłaty

pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego

 

¼ opłaty
pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym

 

1/5 opłaty

pobiera się od:

· interwencji ubocznej

· zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

 

¾ opłaty pobiera się od:

· pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

 

OPŁATA TYMCZASOWA

pobierana jest od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia - opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 zł do 1.000 zł

 

OPŁATA PODSTAWOWA

pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej

wynosi ona 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej

 

Nie pobiera się opłat od wniosku:

· o otwarcie i ogłoszenie testamentu

· o przesłuchanie świadka testamentu ustnego

· o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu

 

OPŁATA KANCELARYJNA

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt pobiera się w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę:

· poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu

· odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności

· odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności

· zaświadczenia

Gdy dokument jest sporządzony w języku obcym, albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy pobiera się w wysokości 1 zł za każdą stronę wydanego dokumentu.

 

WYDATKI

obejmują między innymi:

- wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie

- wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów

- koszty przeprowadzenia innych dowodów

- koszty ogłoszeń

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

· bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

· gotówkowej w Kasie Sądu

· znaków opłaty sądowej

 

· Forma bezgotówkowa:

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych i grzywien:

NBP O/O Lublin

83 1010 1339 0012 3822 3100 0000

 

Konto właściwe do wpłaty zaliczki na biegłych, tłumaczy lub świadków:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Numer rachunku - 20 1130 1206 0028 9136 0520 0006

 

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty.


Jeżeli wpłata na rachunek bieżący sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym strona zamieszcza potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo.

W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.

 

· Wpłata gotówkowa w Kasie Sądu Rejonowego:

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 

· Wpłata znakami opłaty sądowej:

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł.

Uiszczając opłatę znakami opłaty sądowej nakleja się znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy nakleić na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu.

Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu, albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Rejonowego.

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

 

Strony, które są zobowiązane do uiszczenia kosztów sądowych, mają prawo domagać się całkowitego lub częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

W wypadku, gdy osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania (wniosek ten zostanie niezwłocznie przesłany sądowi właściwemu).

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba fizyczna, ma ona obowiązek złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie na formularzu (dostępnym w sekretariacie wydziału), obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba prawna, ma ona obowiązek wykazać, że nie posiada dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może być złożony już w piśmie, które podlega opłacie sądowej. Najpóźniej jednak wniosek ten musi zostać złożony przed upływem tygodniowym terminu, który każdorazowo określany jest przez sąd w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Strona, którą sąd częściowo zwolnił od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd.

 

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd
 

 


Sprawy karne:

Koszty postępowania sądowego:

 

Opłaty:

Wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - 300 zł.


Opłata za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy:

- za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy – 1 zł za jedną stronicę kserokopii;

- za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy – 6 zł za każdą stronicę

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

· bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

· gotówkowej w Kasie Sądu

· znaków opłaty sądowej

 

· Forma bezgotówkowa:

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych:

 

NBP O/O Lublin

83 1010 1339 0012 3822 3100 0000

 

Konto właściwe do wpłaty depozytów i poręczeń majatkowych:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Rachunek dla wpłat w PLN  - 23 1130 1206 0028 9136 0590 0001
Rachunek dla wpłat w EUR - 66 1130 1206 0028 9136 0590 0003
Rachunek dla wpłat w USD - 93 1130 1206 0028 9136 0590 0002

 

· Wpłata gotówkowa w Kasie Sądu Rejonowego:

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 

· Wpłata znakami opłaty sądowej:

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł.

Uiszczając opłatę znakami opłaty sądowej nakleja się znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy nakleić na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu.

Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu, albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Rejonowego.

 

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

 


Sprawy rodzinne:

Od wniosku:

- w postępowaniu nieprocesowym opłata stała 40 złotych (Ns, Nsm) i Co – egzekucja sądowa, ukaranie grzywną

 

opłata stała 200 złotych:

- pozew o rozwiązanie przysposobienia

- zaprzeczenie ojcostwa

- unieważnienie uznania dziecka

- ustanowienia rozdzielności majątkowej

 

opłata stała 100 złotych:

- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

- zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej z wyroku rozwodowego lub orzekającego separację

- zwolnienie od obowiązku składania kierownikowi USC dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa przez obcokrajowca

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

· bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

· gotówkowej w Kasie Sądu

· znaków opłaty sądowej

 

· Forma bezgotówkowa:

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych i grzywien:

NBP O/O Lublin

83 1010 1339 0012 3822 3100 0000

 

Konto właściwe do wpłaty zaliczki na biegłych, tłumaczy lub świadków:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Numer rachunku - 20 1130 1206 0028 9136 0520 0006

 

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty.


Jeżeli wpłata na rachunek bieżący sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym strona zamieszcza potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo.

W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.

 

· Wpłata gotówkowa w Kasie Sądu Rejonowego:

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 

· Wpłata znakami opłaty sądowej:

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł.

Uiszczając opłatę znakami opłaty sądowej nakleja się znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy nakleić na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu.

Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu, albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Rejonowego.

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 


Koszty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

 

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, z wyjątkiem:

- obowiązku uiszczania opłaty podstawowej w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi konstytucyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

- w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. Opłata stosunkowa od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000zł

 

Koszty sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Strona wnosząca odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, z wyjątkiem:

- obowiązku uiszczania opłaty podstawowej w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi konstytucyjnej

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

· bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

· gotówkowej w Kasie Sądu

· znaków opłaty sądowej

 

· Forma bezgotówkowa:

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych i grzywien:

NBP O/O Lublin

83 1010 1339 0012 3822 3100 0000

 

Konto właściwe do wpłaty zaliczki na biegłych, tłumaczy lub świadków:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Numer rachunku - 20 1130 1206 0028 9136 0520 0006

 

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty.


Jeżeli wpłata na rachunek bieżący sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.

 

· Wpłata gotówkowa w Kasie Sądu Rejonowego:

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 

· Wpłata znakami opłaty sądowej:

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł.

Uiszczając opłatę znakami opłaty sądowej nakleja się znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy nakleić na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu.

Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu, albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Rejonowego.

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 

WAŻNE INFORMACJE

 

· Wszelkie pisma kierowane do Sądu należy składać w Biurze Podawczym Sądu – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

· Przy pismach kierowanych do Sądu należy wskazać sygnaturę akt.

 


Sprawy gospodarcze:

KOSZTY SĄDOWE W WYDZIALE GOSPODARCZYM

 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

 

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest przedsiębiorca, który wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jednocześnie z wniesieniem pisma należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Sąd zwraca nieopłacone pismo bez wzywania do uiszczenia opłaty; środki zaskarżenia podlegają odrzuceniu bez wezwania do uiszczenia opłaty.

 

OPŁATY dzieli się na:

- stałe

- stosunkowe

- podstawowe

- tymczasowe

 

OPŁATA STAŁA

pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia) – nie może być ona niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł

 

· Postępowanie uproszczone

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

- do 2.000 zł - 30 zł

- ponad 2.000 zł do 5.000 zł - 100 zł

- ponad 5.000 zł do 7.500 zł - 250 zł

- ponad 7.500 zł - 300 zł


W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się 3/4 opłaty stałej od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

 

· Inne sprawy gospodarcze:

- 40 zł - od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwania do próby ugodowej)

- 2.000 zł - od pozwu w sprawie o:

- rozwiązanie spółki

- wyłączenie wspólnika ze spółki

- uchylenie uchwały organu spółki

 

· Postępowanie upadłościowe, układowe i naprawcze:

 

- 1.000 zł od wniosku o:

- ogłoszenie upadłości

- uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego złożonego przez zarządcę zagranicznego

- 200 zł od wniosku o:

- wszczęcie postępowania naprawczego

- wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego

- zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

- sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności

- 100 zł od wniosku:

- o uchylenie lub zmianę układu

- o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego

- w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

- zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału

 

· Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym:

- 300 zł od wniosku w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór

- 200 zł od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu

 

Działający w Wydziale Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz pisemne informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wysokość opłat:

- 60 zł – odpis pełny z KRS

- 30 zł – odpis aktualny z KRS

- 15 zł – zaświadczenie

- 10 zł – wyciąg z KRS (dział pierwszy), każdy następny dział 5 zł

- 5 zł - pisemna informacja z KRS

 

OPŁATA STOSUNKOWA

pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe

 

wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego

 

Całą opłatę

pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

½ opłaty

pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego

¼ opłaty
pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym

1/5 opłaty

pobiera się od:

· interwencji ubocznej

· zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

¾ opłaty pobiera się od:

· pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

 

OPŁATA TYMCZASOWA

pobierana jest od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia - opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 1.000 złotych.

 

OPŁATA PODSTAWOWA

pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej – nie stosuje się jej w postępowaniu rejestrowym

wynosi ona 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

OPŁATA KANCELARYJNA

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt pobiera się w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę:

· poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu

· odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności

· odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności

· zaświadczenia

Gdy dokument jest sporządzony w języku obcym, albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy pobiera się w wysokości 1 zł za każdą stronę wydanego dokumentu.

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

· bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

· gotówkowej w Kasie Sądu

· znaków opłaty sądowej

 

Forma bezgotówkowa:

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych i grzywien:

NBP O/O Lublin

83 1010 1339 0012 3822 3100 0000

 

Konto właściwe do wpłaty zaliczki na biegłych, tłumaczy lub świadków:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Numer rachunku - 20 1130 1206 0028 9136 0520 0006

 

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty.


Jeżeli wpłata na rachunek bieżący sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

 

W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym strona zamieszcza potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo.

W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.

 

Wpłata gotówkowa w Kasie Sądu Rejonowego:

Kasa Sądu Rejonowego –

22- 400 Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 

Wpłata znakami opłaty sądowej:

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł.

Uiszczając opłatę znakami opłaty sądowej nakleja się znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy nakleić na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu.

Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu, albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.
Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Rejonowego.

Kasa Sądu Rejonowego

22- 400 Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 


Sprawy ksiąg wieczystych:

 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Opłatom podlegają:

· wnioski wieczystoksięgowe

1). opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

2). jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł

3). od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

4). opłatę stałą w kwocie 150 zł pobiera się od wniosku o wpis:

- własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

- własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

- praw osobistych i roszczeń

- zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

5). opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o:

- założenie księgi wieczystej

- połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

- odłączenie nieruchomości lub jej części

- sprostowanie działu I-O

- wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

- dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 uksc

6). jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą 100 zł

7). opłatę stałą określoną w art. 44 ust.1 pkt 1-3 uksc pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

8). opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 uksc pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej

9). od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą

10). od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis

11). od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron

· skargi na orzeczenie referendarza – pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł

· wnioski o wydanie na podstawie akt odpisów, zaświadczeń i odpisów z księgi wieczystej:

- odpis zwykły księgi wieczystej - 30 zł

- odpis zupełny księgi wieczystej - 60 zł

- zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł

 

Wniosek, który nie został należycie opłacony – podlegający opłacie stałej – zwraca się bez wezwania o uiszczenie opłaty.

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

· wpłaty na konto:

Konto właściwe do uiszczenia kosztów sądowych:

NBP O/O Lublin

83 1010 1339 0012 3822 3100 0000

 

· wpłaty gotówkowe w Kasie Sądu Rejonowego

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 9.00 –13.30

 

· wpłaty w znakach opłaty sądowej (do kwoty 1.500 zł) z wyjątkiem wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej oraz wniosku składanego korespondencyjnie do Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Rejonowego.

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 9.00 –14.00

 

Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) oraz wnioski składane korespondencyjnie do Ekspozytury Centralnej Informacji opłaty należy uiszczać na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

 

Osoby, które są zobowiązane do uiszczenia kosztów sądowych, mają prawo domagać się całkowitego lub częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

 

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba fizyczna, ma ona złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie na formularzu (dostępnym w sekretariacie wydziału), obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba prawna, ma ona obowiązek wykazać, że nie posiada dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych.

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy, wraz z oświadczeniem na urzędowym formularzu (dostępnym w sekretariacie wydziału).

Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Sąd przesyła niezwłocznie ten wniosek właściwemu sądowi.

Jeżeli wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej ma być zamieszczony w akcie notarialnym, zwolnienie od kosztów sądowych może nastąpić wyłącznie przed sporządzeniem tego aktu notarialnego. (nie stosuje się, jeżeli obowiązek poniesienia kosztów sądowych powstał po wydaniu orzeczenia, w postępowaniu wieczystoksięgowym).

Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, pod rygorem upadku zwolnienia.


Akty prawne:

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

 


 
Sprawy wykonawcze:

OPŁATY W SPRAWACH ROZPOZNAWANYCH W WYDZIALE WYKONYWANIA ORZECZEŃ

 

Opłaty od następujących wniosków i próśb:

 

1. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,

2. od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

3. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,

4. od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – 45 zł,

5. od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,

6. od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,

7. od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.


Opłata kancelaryjna za zaświadczenie i inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt:

poświadczoną za zgodność z oryginałem: 6zł za każdą stronę

bez poświadczenia za zgodność z oryginałem: 1 zł za każdą stronę

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

· bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

· gotówkowej w Kasie Sądu

· znaków opłaty sądowej

 

· Forma bezgotówkowa:

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych i grzywien:

 

NBP O/O Lublin

83 1010 1339 0012 3822 3100 0000

 

Konto właściwe do wpłat zaliczek na biegłych tłumaczy lub świadków:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Numer rachunku - 20 1130 1206 0028 9136 0520 0006


Konto właściwe do wpłaty poręczeń i depozytów:

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Rachunek dla wpłat w PLN - 23 1130 1206 0028 9136 0590 0001
Rachunek dla wpłat w EUR - 66 1130 1206 0028 9136 0590 0003
Rachunek dla wpłat w USD - 93 1130 1206 0028 9136 0590 0002

 

· Wpłata gotówkowa w Kasie Sądu Rejonowego:

Kasa Sądu Rejonowego czynna jest w godz. 8.30 –13.30

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-08-24
Publikacja w dniu:
2019-08-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
b/d