Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor do spraw BHP
Elżbieta Kielar

tel. 84 631 67 17
 
administracja@zamosc.sr.gov.pl
 

  

Zarządzenie Nr 011-13-10/13
Dyrektora Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 02.10.2013r.
w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Zamościu
służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 Na podstawie art. 23711 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.109.704) zarządzam co następuje:

§ 1

Tworzy się Sądzie Rejonowym w Zamościu służbę bezpieczeństwa i higieny pracy zwaną dalej „służbą bhp” pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


§ 2


Do zakresu działania służby bhp należy:
1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy na których zatrudnione są kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią.
2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy.
6. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
7. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków.
8. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
9. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy.
11. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
12. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a szczególności w organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
13. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy przy podejmowaniu działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach oraz podejmowanych przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.
14. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
15. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.


§ 3


Zakres uprawnień służby bhp reguluje § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz. U. 97.109.704).


§ 4


1. Zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądzie Rejonowym w Zamościu wykonuje inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Pani Elżbieta Kielar.
2. W razie usprawiedliwionej nieobecności osoby wykonującej zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zastępstwie zadania te wykonuje Pani Beata Raszka Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego.
3. Prezes Sądu Rejonowego dokonuje na piśmie powierzenia zadań wymienionym pracownikom.


§ 5

Zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywane są w wymiarze 0,25 etatu.


§ 6


Nadzór nad wykonywaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje Dyrektor Sądu.


§ 7


Z dniem wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 011-15/2011 Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 18 października 2011r. w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Zamościu służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                  Dyrektor Sądu Rejonowego w Zamościu
                                              Zbigniew Bełz

 

Rejestr zmian dla: Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d