Wydziały

Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
V Wydział Gospodarczy
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
VII Wydział Karny
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń

 


I Wydział Cywilny


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Rzepa

Kierownik Sekcji Egzekucyjnej:
Sędzia Sądu Rejonowego Lidia Bizior

Sędziowie:
1. SSR Abraszek Adam
3. SSR Baranowski Mirosław
4. SSR Batko Antoni
5. SSR Bizior Lidia
6. SSR Rzepa Justyna
7. SSR Zalewski Jacek

Kierownik Sekretariatu:
Halina Smarzewska
fax

cywilny@zamosc.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Sekcji Egzekucyjnej:
Ewa Mazur
fax

Właściwość miejscowa:
miasto Zamość oraz gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka

Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw w postępowaniu procesowym:
- sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75.000 zł za wyjątkiem:
- spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 17 kpc)
- sprawy o naruszenie posiadania bez względu na wartość przedmiotu sporu
- sprawy o usunięcie niezgodności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym bez względu na wartość przedmiotu sporu
rozpoznawanie spraw w postępowaniu nieprocesowym:
- w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uregulowanie własności, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu
rozpoznawanie spraw w postępowaniu egzekucyjnym:
- sprawy dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
- sprawy dotyczące egzekucji świadczeń niepieniężnych w sprawach zastrzeżonych dla sądu jako organu egzekucyjnego
- sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym
- sprawy ze skargi na czynność komornika
- sprawy o wyjawienie majątku

 

II Wydział Karny

Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Tracz

Sędziowie:
1. SSR Firek Mariusz
2. SSR Łaszkiewicz Konrad
3. SSR Podskarbi-Buńko Marta
4. SSR Tracz Krzysztof
5. SSR Ziarkiewicz-Turzyniecka Teresa
6. SSR Ziomek-Zabawa Małgorzata

Kierownik Sekretariatu:
Jadwiga Kołcon

fax.
karny@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
Miasto Zamość, gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, Żółkiewka.


Właściwość rzeczowa:
sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania zaczyna się na litery od A do Ł

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Baran Jolanta

Sędziowie:
1. SSR Gardziel Monika
2. SSR Hildebrand-Mrowiec Dorota
3. SSR Majewska Beata
4. SSR Grzyb Dagmara
5. SSR Baran Jolanta

Kierownik Sekretariatu:
Anna Semczuk
fax.
rodzinny@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich dla miasta Zamość oraz gmin:
Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, Żółkiewka.

Właściwość rzeczowa:
Sąd Rodzinny rozpoznaje sprawy dotyczące rodzin i małoletnich dzieci na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25.02.1964 r. z późniejszymi zmianami z wyłączeniem spraw o rozwód i separację.
Ponadto rozpoznaje sprawy dotyczące nieletnich, popełnianych przez nich czynów karalnych i demoralizację na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Sąd Rodzinny orzeka także w sprawach o leczenie psychiatryczne na podstawie ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, jak również o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu na mocy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Żukowska

Sędziowie:
1. SSR Rożmiej-Zalewska Aneta
2. SSR Żukowska Sylwia

Kierownik Sekretariatu:
Halina Wojtowicz
fax
pracy@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim, Janowie Lubelskim i Zamościu.

Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy:
- o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
- o ustalenie stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
- o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
- o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:
- w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
- zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
- świadczeń rehabilitacyjnych
- odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej
- ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego
- wszczętych na skutek nie wydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

 

V Wydział Gospodarczy

Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Śmiałko

Sędziowie:
1. SSR Leszczyński Rafał
2. SSR Śmiałko Magdalena
3. SSR Koss Dorota

Kierownik Sekretariatu:
Marzena Osika
fax

gospodarczy@zamosc.sr.gov.pl

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.
tel/fax

Właściwość miejscowa:
obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim, Janowie Lubelskim i Zamościu.

Właściwość rzeczowa:
- rozpoznawanie spraw ze stosunków cywilnych, w których obie strony są przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł
W Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz pisemne informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.
W Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego przyjmowane są ogłoszenia przewidziane do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Akademicka 1
wejście E parter


Przewodniczący:
st. ref. sąd. Edyta Kędrak

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Wypych


tel./fax. (84) 639-24-44


wkw@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
miasto Zamość oraz gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka.

Właściwość rzeczowa:
Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej.

 

VII Wydział Karny

Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Hanna Życka

Sędziowie:
1. SSR Bartecki Andrzej
2. SSR Grzyb Dagmara
3. SSR Michałek Aneta
4. SSR Rusin-Batko Aleksandra
5. SSR Surmacz-Tracz Sylwia
6. SSR Życka Hanna
7. SSR Łaszkiewicz Konrad

Kierownik Sekretariatu:
Bożena Kwiatkowska

fax.


KarnyVII@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:
sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania zaczyna się na litery od M do Ż

Właściwość miejscowa:
Miasto Zamość, gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, Żółkiewka.

 

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń

Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Firek

Sędziowie:
1. SSR Firek Mariusz
2. SSR Szymański Artur

Kierownik Sekretariatu:
Bartosz Jagielski


fax.

wykonawczy@zamosc.sr.gov.pl

 

Właściwość miejscowa:
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń dla miasta Zamość oraz gmin:
Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, Żółkiewka

Właściwość rzeczowa:
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowanie wykonawcze w zakresie:
- wykonania orzeczeń karnych i w sprawach o wykroczenia z chwilą ich uprawomocnienia
- wykonanie prawomocnych orzeczeń Wydziału Cywilnego, Rodzinnego i Nieletnich, Gospodarczego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kosztów postępowania
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych o przestępstwa
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie
- wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
- zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
- wykonania kary ograniczenia wolności
- wykonania orzeczeń, w których postępowanie warunkowo umorzono
- wykonania orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających
- wykonania środków karnych i likwidacji dowodów rzeczowych
- wniosków o zatarcie skazania

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-28
Publikacja w dniu:
2017-06-28
Opis zmiany:
Aktualizacja SSR
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-18
Opis zmiany:
b/d